top of page

undiscovered Group

Public·33 members

Azərbaycan dili testləri - Testbook.az-dan siniflərə görə bölmələr


Testbook Azərbaycan dili: Online test platforması
Testbook Azərbaycan dili, Azərbaycan dilinin qrammatikası, ləksikası, ortografyası, stilistikası və Ədliyyat kimi mövzuları öyrənən və yoxlayan online test platformasıdır. Bu platforma, VI, VII və VIII sinif əksiyalarına uyğun olaraq hazırlanmış testlər təqdim edir. Bu testlər, tələbələr və müəllimlər üçün faydalı bir vasitədir. Bu məqalədə, Testbook Azərbaycan dili platformasının nədir, xüsusiyyətləri, faydaları, hansı siniflər üçün testlər mövcud olduğu və necə istifadə ediləcəyini öyrənacaqsınız.


Testbook Azərbaycan dili nədir?
Testbook Azərbaycan dili, saytının bir hissəsidir. Bu sayt, Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyinin təsdiqləmiş olduğu müfredat və standartlara uyğun olaraq hazırlanmış online testlər təqdim edir. Bu testlər, tələbələrin Azərbaycan dilinin bütün aspektlərini öyrənmələrinə və yoxlamalarına kömək edir. Testbook Azərbaycan dili platforması, tələbələr üçün interaktiv, maraqlı və rahat bir öyrənmə mühitidir.
testbook azerbaycan diliTestbook Azərbaycan dili platformasının xüsusiyyətləri
Testbook Azərbaycan dili platformasının bir çox xüsusiyyətləri var. Bunlardan bəziləri belədir:


  • Testlər, VI, VII və VIII sinif əksiyalarına uyğun olaraq hazırlanmışdır. Hər sinif üçün müxtəlif mövzular və bölmələr mövcuddur.  • Testlər, qrammatika, ləksika, ortografiya, stilistika və Ədliyyat kimi Azərbaycan dilinin əsas komponentlərini əhatə edir.  • Testlər, tələbələr üçün faydalı bir öyrənin və təkmin edin metodudur. Testlər, tələbələr ın müxtəlif suallarla qarşılaşdırır və onlar ın düşünmək, analiz etmək və həll yolu tapmaq bacarıqını inkişaf etdirir.  • Testlər, müasir texnologiyalardan istifadı edir. Testlır interaktivdir væ tælæbælær üçün maraqlıdır. Testlær rahatdır væ tælæbælær istædiklæri zaman væ yerdæ keçæmæk imkanı verir.  • Testlær, tælæbælær üçün faydalı bir geri bildirim vasitæsidi. Testlær, tælæbælær üçün doğru cavabları, izahları væ münasib ädäbı g&ampoumlst&aumlrir. Testl&aumlrd&aumln sonra täl&aumlb&aumll&aumlr öz n&aumltic&aumlj&aumlrini g&ampoumlr&auml bil&aumlr vä z&aumlflikl&aumlrini a&amparadan qald&ampirmaq üçün &aumlm&aumlliyatlamp;ampar t&ampapmaq imkan&ampına malikdir.Testbook Az&aumlrba&aumlycan dili platformas&aumln&aumln faydalar&aumly
Testbook Az&aum Testbook Azərbaycan dili platformasının tələbələr və müəllimlər üçün bir çox faydaları var. Bunlardan bəziləri belədir:


  • Testbook Azərbaycan dili platforması, tələbələrin Azərbaycan dilinin bütün aspektlərini öyrənmələrinə və yoxlamalarına kömək edir. Bu platforma, tələbələrin dil biliklərini artırmaq, dil bacarıqlarını inkişaf etdirmək, dil mühitində özünü rahat hiss etmək və dil sınaqlarına hazırlaşmaq üçün faydalı bir resursdur.  • Testbook Azərbaycan dili platforması, müəllimlərin tədris prosesini asanlaşdırır və effektivləşdirir. Bu platforma, müəllimlərin tələbələrinin bilik səviyyəsini öyrənmək, onların zövqlüri və ehtiyaclarına uyğun testlər seçmək, onların test nəticələrini izləmək və onlara geri bildirim vermək üçün faydalı bir alətdir.  • Testbook Azərbaycan dili platforması, tələbələr və müəllimlər üçün qazanıqarlı bir platformadır. Bu platforma, tələbələr və müəllimlər üçün pulsuzdur. Bu platforma, tələbələr və müəllimlər üçün hər hansısa cihazdan istifadı edilə bilir. Bu platforma, tələbələr və müəllimlər üçün daim yenilənir və yaxşılaşdırılır.Testbook Az&aumlrba&aumlycan dili platformas&aumlnda hans&aumln sinifl&aumlr üçün testl&aumlr m&oumlvcuddur?
Testbook Az&aumlrba&aumlycan dili platformas&aumlnda hær sinif üçün m&uumlxtilif m&oumlvzular üzræ testlær m&oumlvcuddur. Bu testlær, VI, VII væ VIII sinif æksiyalaræna uyğun olaraq hazırlanmışdır. Aşağıda hær sinif üçün mövcud olan test bölmælærindæn bæzilærini g&ampoumlr&auml bil&aumlrsiniz.


VI sinif üç&uumuln testl&aumlr
VI sinif &uumuln testler, beşinci sinifd&aumln keçilmişlerin t&aumlkrarı, dilçilik vä ya linqvistika, nitq hiss&aumlleri, isim haqqında &uumulmumi mälumat, sif&aumlt haqqında &uumulmumi mälumat, say haqqında &uumulmumi mälumat, Əväzlik haqqında &uumulmumi mälumat, nitq, mätn, &uumlus üslub kimi mövzuları əhatə edir. Bu testlər, tələbələrin beşinci sinifdə öyrəndiklərini təkrar etmək, dilçilik və ya linqvistika ilə tanış olmaq, nitq hissələrinin quruluşu, mənası, növləri və cümlədə rolu haqqında biliklərini artırmaq, isim, sifət, say və Əvəzlik kimi nitq hissələrinin xüsusiyyətləri və morfoloji təhlil qaydaları haqqında biliklərini inkişaf etdirmək, nitq, mətn və üslubun mahiyyəti, növləri və xüsusiyyətləri haqqında biliklərini öyrənmək üçün faydalıdır.


VII sinif üçün testlər
VII sinif üçün testlər, fel haqqında ümumi məlumat, felin quruluşca növləri, təsdiq və inkar fellər, təsirli və təsirsiz fellər, felin qrammatik məna növləri kimi mövzuları Əhatə edir. Bu testlər, tələbələrin felin mahiyyəti, quruluşu, mənası, növləri və cümlədə rolu haqqında biliklərini artırmaq, felin müxtəlif hallarını tanımaq və istifadə etmək, felin morfoloji təhlil qaydalarını öyrənib bilmək üçün faydalıdır.


testbook azerbaycan dili testləri


testbook azerbaycan dili VI sinif


testbook azerbaycan dili VII sinif


testbook azerbaycan dili VIII sinif


testbook azerbaycan dili IX sinif


testbook azerbaycan dili X sinif


testbook azerbaycan dili XI sinif


testbook azerbaycan dili qarışıq testlər


testbook azerbaycan dili beşinci sinifdə keçilmişlərin təkrarı


testbook azerbaycan dili dilçilik və ya linqvistika


testbook azerbaycan dili nitq hissələri


testbook azerbaycan dili isim haqqında ümumi məlumat


testbook azerbaycan dili ismin quruluşca növləri


testbook azerbaycan dili ümumi və xüsusi isimlər


testbook azerbaycan dili tək və cəm isimlər


testbook azerbaycan dili ismin mənsubiyyətə görə dəyişməsi


testbook azerbaycan dili ismin hallanması


testbook azerbaycan dili ismin mənsubiyyət və hal şəkilçiləri


testbook azerbaycan dili ismin cümlədə rolu və morfoloji təhlil qaydası


testbook azerbaycan dili sifət haqqında ümumi məlumat


testbook azerbaycan dili sifətin quruluşca növləri


testbook azerbaycan dili sifətin müqayisə dərəcələri


testbook azerbaycan dili sifətin cümlədə rolu və morfoloji təhlil qaydası


testbook azerbaycan dili say haqqında ümumi məlumat


testbook azerbaycan dili sayın mənaca növləri


testbook azerbaycan dili sayın quruluşca növləri


testbook azerbaycan dili sayın cümlədə rolu və morfoloji təhlil qaydası


testbook azerbaycan dili Əvazlik haqqında ümumi məlumat


testbook azerbaycan dili Əvazliyin mənaca növləri


testbook azerbaycan dili Əvazliyin morfoloji təhlili


testbook azerbaycan dili nitq, mətn, üslub


testbook azerbaycan dili abituriyent imtahanı balların hesablanması


testbook azerbaycan dili inşalar


testbook azerbaycan dili nağıllar


testbook azerbaycan dili online sınaq imtahanı


testbook azerbaycan dili TQDK qəbul sualları


testbook.az azarkeşlik veb-saytı


VIII sinif üçün testlær
VIII sinif &uumuln testler, zarf haqqında &uumulmumi mælumat, zarfæn quruluşca n&oumlvlæri, zarfæn m&uumlxayisæ dæræcælæri, zarfæn c&uumlmldæ rolu væ morfoloji tæhlil qaydasæ, Ədliyyat haqqında &uumulmumi mælumat, Ədliyyatæn quruluşca n&oumlvlæri, Ədliyyatæn c&uumlmldæ rolu væ morfoloji tæhlil qaydasæ kimi m&oumlvzularæ Əhat&aumle edir. Bu testler, t&aumll&aumlb&aumll&aumlrin zarfın mahiyy&aumlti, quruluşu, m&aumlnas&aumli, n&aumlvll&aumleri vä c&ampumlmd&auml rolu haqqında bilikl&aumlrini artırmaq, zarfın m&ampuxayis&aumle d&ampaumlr&ampaumlc&ampauml ləri, zarfın morfoloji təhlil qaydalarını öyrənib bilmək, Ədliyyatın mahiyyəti, quruluşu, növləri və cümlədə rolu haqqında biliklərini inkişaf etdirmək üçün faydalıdır.


Testbook Azərbaycan dili platformasında necə istifadə edilir?
Testbook Azərbaycan dili platformasında istifadə etmək çox asandır. Yalnız aşağıdakı addımları izləyin:


  • saytına daxil olun.Sağ üst köşədəki "Daxil ol" düyməsinə


About

Welcome to the group! You can connect with other members, ge...
bottom of page